สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
Association for the Promotion of Thai Small and Medium Enterpreneurs

ความเป็นมา
     สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (Association for the Promotion of Thai Small and Medium Enterpreneurs) กำเนิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ผ่านมาการฝึกอบรมอย่างครบวงจรตาม “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม(คพอ.)”  ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม ทุกรุน ทั่วประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 เป็นต้นมา
สมคมฯได้รับอนุญาตให้จัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2539 ภายใต้ชื่อ “สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไทย (สมาคม คพอ.)  ซึ่งต่อมาได้ขยายขอบข่ายให้ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไป มีสิทธิร่วมเป็นสมาชิกได้ โดยเปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น “สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (Association for the Promotion of Thai Small and Medium Enterpreneurs)” และใช้ชื่อย่อว่า สสวท. หรือ ATSME

วัตถุประสงค
สมาคมฯ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของสมาชิกดังนี้

 • เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการประสานนดยบายและการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน
 • ส่งเสริมให้สมาชิกมีศักยภาพในการประกอบการ สามารถก้ไขปรับปรุง พัฒนา และขยายธุรกิจให้ก้าวหน้าได้
 • ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนยีให้แก่สมาชิกและผู้ประกอยการอื่นๆ
 • ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่รัฐบาล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจด้านธุกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ
 • เป็นศูนย์กลางสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทต่างๆ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • ช่วยเหลือสมาชิกในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

โครงสร้างคณะกรรมการบริหาร
     การบริหารงานสมาคมฯ มีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยนายกสมาคมฯ ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ท่านนายกสมาคมฯ จะทำการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วย อุปนายก 8 ท่าน (ดูแลกลุ่มจังหวัดที่ใกล้เคียงกัน) เลขาธิการ เหรัญญิก ปฏิคม นายทะเบียน ประชาสัมพันธ์  และกรรมการอื่นๆ ซึ่งมาจากประธานสมาคมฯ  สาขาจังหวัดต่างๆ โดยตำแหน่ง และในปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย ได้แต่งตั้งให้ประธานสมาคมฯ สาขาแต่ละจังหวัดเป็นกรรมการ กรอ.จังหวัด ในฐานะตัวแทนของ SMEs ในจังหวัดต่างๆ อีกด้วย

ประเภทสมาชิก
สมาชิกของสมาคม ATSME  แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ

 • สมาชิกสามัญ  เป็นสมาชิกที่ผ่านโครงการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ  SMEs
 • สมาชิกวิสามัญ  เป็นสมาชิกรายบุคคลที่สนใจงานและกิจกรรมของสมาคมฯ
 • สมาชิกกิตติมศักดิ์ เป็นบุคคลที่ทรงคุณวุฒิหรือมีอุปการคุณแก่สมาคมฯ

กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสมาชิก

  • จัดสัมนาฝึกอบรมให้แก่สมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่สมาชิก หรือเพื่อช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านต่างๆ
  • จัดทัศนศึกษษดูงานทั้งในและต่างประเทศ
  • เสริมสร้างการหาโอกาสและลู่ทางการค้าใหม่ๆ ให้แก่สมาชิก รวมถึงการแสวงหาผู้ร่วมลงทุนทั้งในประเทสและต่างประเทศ
  • เป็นแกนกลางเพื่อประสานความเชื่อมโยงทางธุรกิจในหมู่สมาชิกสมาคมฯ ทั่วประเทศ รวมถึงการประสานการรับช่วงการผลิต
  • จัดงานแสดงสินค้า หรือร่วมแสดงสินค้า เพื่อเผยแพร่สินค้าของสมาชิกในประเทศและต่างประเทศ
  • จัดคณะการค้าเดินทางไปต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน
  • ร่วมมือกับหน่วยราชการและเอกชนปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขันของ  SMEs
  • บริการเผยแพร่สินค้าของสมาชิกผ่านทาง  Internet
  • จัดอบรมควมรู้พื้นฐานด้าน  web site และ  Internet  แก่สมาชิก เพื่อสสามารถพัฒนาการตลาดร่วมกัน
  • เชื่อมสัมพันธไมตรีในหมู่สมาชิกเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
  • ประสานความร่วมมือระหว่างภาครํฐและสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอบริการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการ
  • ให้คำปรึกษา และจัดผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานต่างๆ

สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
ชั้น 4 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400
โทร 02-202-4547
โทรสาร 02-245-8905
E-mail  Address : atsme@dip.go.th
Web site : http://www.atsme.org
Web site : http://www.thaisme.org

header